අතිපුජ්‍ය පියරතන නාහිමි අනුස්මරණ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරයේ සියළුම ශිෂ්‍යාවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි.

අතිපුජ්‍ය පියරතන නාහිමි අනුස්මරණ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරයේ සියළුම ශිෂ්‍යාවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි.

අතිපූජ්‍ය පියරතන නාහිමි නේවාසිකාගාර පහසුකම් හිමි සියළුම ශිෂ්‍යාවන් 2020.06.16 දින සිට 2020.06.22 දින දක්වා වූ කාලය තුළ නේවාසිකාගාරයට පැමිණ තම නේවාසිකාගාර කාමරයෙහි ඇති ශිෂ්‍ය කබඩ්හි අසුරා ඇති භාණ්ඩ ඉවත්කර කබඩ් හිස් කොට දෙන ලෙස මෙයින් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

මෙය විශ්වවිද්‍යාලයීය අවශ්‍යතාවක් සඳහා ගනු ලැබූ තීරණයක් බව වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙමි.