තාක්ෂණික පීඨයේ අවසන් වසර සිසුන් සදහා නේවාසික පහසුකම් ලබා දීම(2016/2017)