නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත් යොමුකර තිබූ එහෙත් අදාල පීඨය සදහන් කර නොතිබූ සිසුන් සදහා (2019/2020 පළමු වසර)