පියරතන හා විමලා ද සිල්වා යන නේවාසිකාගාරවල ඇති ශිෂ්‍යාවන්ගේ පෞද්ගලික බඩු බාහිරාදිය ඉවත්කර ගැනීම