විශ්වවිද්‍යාලීය නේවාසික පහසුකම් ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට තම බඩු බාහිරාදිය රැගෙනයාම සඳහා නේවාසිකාගාරයන්ට පිවිසීමට අවසර දිම.

 

රටතුල ව්‍යාප්තව පවතින කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් දැනට නේවාසිකාගාර වසා තිබීම නිසා සිසුන්ගේ බඩු බාහිරාදිය රැගෙනයාමට අවසර ලබාදීමේදී පහත සඳහන් පරිදි ඒඒ පීඨයන් සඳහා දින වෙන්කිරීමක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය වේ. ඇතැම් නේවාසිකාගාරයන්හි විශාල ශිෂ්‍ය පිරිසක් නේවාසිකව සිටින බැවින් එකම දිනයක ඔවුන් නේවාසිකාගාර වෙත පැමීණීම තුලින් ඇතිවන ගැටළුකාරි තත්වයන් මඟහරවා ගැනීමට හැකිබව මෙයින් දන්වා සිටින අතර ඒ ඒ පීඨයන්ට අදාලව නේවාසිකාගාර වෙත පැමිණිය හැකි දිනයන් හා වේලාවන් පහත පරිදි වේ.