විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාර තුල තබා ඇති සිසුන්ගේ පෞද්ගලික බඩු භාහිරාදිය ඉවත් කර ගැනීම(සියලුම වසරවල සිසුන් සදහා)