ශිෂ්‍යාධාර වාරික ගෙවීම් ලේඛන අත්සන් කිරීම.

වෛද්‍ය විද්‍යා, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා, මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා සහ තාක්ෂණ පීඨවල (කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ පළමු වසර හැර ) සියලුම අධ්‍යයන වර්ෂ සඳහා 2020 දෙසැම්බර් මාසයට අදාල ශිෂ්‍යාධාර වාරික මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා අත්සන් කළ යුතු වාරික ගෙවීම් ලේඛන 2020.01.28 දින සිට 2020.02.05 දින දක්වා පමණක් අදාල පීඨ කාර්යාලවල තබා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 

එම දිනයන් හිදී පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා සහ ප.ව.1.30 සිට ප.ව.4.00 දක්වා වූ කාලය තුළ ගෙවීම් ලේඛනවල අත්සන් කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත හෝ විශ්වවිද්‍යාලයීය හැඳුනුම් පත ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

 

ශිෂ්‍යාධාර වාරික ගෙවීම් ලේඛනයේ අත්සන් කරනු ලබන සිසුන් සඳහා පමණක් ශිෂ්‍යාධාර වාරික මුදල් ගිණුමට බැර කරනු ලබන බවත්, 2020.02.05 දිනට පසු ගෙවීම් ලේඛන අත්සන් කළ නොහැකි බවත් මෙයින් දැනුම් දෙමි.