නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීම සදහා ඉල්ලුම් කිරීමේ කාල සීමාව දීර්ග කිරීම – 2022/2023