නේවාසිකාගාර අයදුම්පත් භාරගැනීමේ දිනය දීර්ඝ කිරීම – 2022/2023