2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ශිෂ්‍යාධාර වාරික ගෙවීම් කිරීම – දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය