සෝරත ධර්මපාල කාන්තා නේවාසිකාගාරය තුළ ඇති සිසුන්ගේ බඩු භාහිරාදිය ඉවත් කරගැනීම හා සම්බන්ධවයි

සෝරත ධර්මපාල කාන්තා නේවාසිකාගාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇති බැවින් දැනට එම නේවාසිකාගාරය තුළ ඇති සිසුන්ගේ බඩු භාහිරාදිය ඉවත් කරගැනීමට කටයුතු කළයුතුය.

ඒ අනුව විභාග කටයුතු අවසන්ව ඇති ශාස්ත්‍රවේදී තෙවන වසර සිසුන්ගේ සියළුම බඩු භාහිරාදිය ඉවත් කරගැනීම සඳහා 2021.04.05 දින සිට 2021.04.11 දක්වා කාලය මේ සඳහා වෙන්කර ඇත.

 

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි/ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය

2021.03.25