කළමනාකරණ පීඨයේ අවසන් වසර විභාග සඳහා යෙනී සිටින නේවාසික සිසුන් සඳහා

සෞඛ්‍යමය නීති රීතිවලට අනුකුලව සිසුන් නේවාසික කිරීමේදී එක් කාමරයකට එක් සිසුවෙකු බැගින් විය යුතු බවට උපදෙස් ලැබී ඇත. ඒ අනුව ඔබගේ නම සඳහන් නේවාසිකාගාරයට ගොස් තම නේවාසික පහසුකම් සපයාගන්නා ලෙසද සෞඛ්‍ය නීති රීති අනුගමනය කරන ලෙසටද කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී/ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය
2020.07.09