නේවාසිකාගාරයන්හි භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම හා සම්බන්ධවයි

නේවාසිකාගාරයන්හි භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2020.07.20 දින ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශයේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබ වෙත දැනුම් දී තිබූ දැන්වීම හා සම්බන්ධවයි. එම නේවාසිකාගාරයන්හි ඔබ සතුව ඇති භාණ්ඩ ඉවත් කරගැනීම සඳහා ඔබ වෙත ලබාදී තිබූ කාලය තුළ භාණ්ඩ ඉවත් කරගැනිමට යම් අපහසුතාවයක් ඇති සිසුන් වෙතොත් 2020.08.10 දින සිට 2010.08.13 දක්වා කාලය සිසුන් වෙත ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

දැනට මෙම නේවාසිකාගාරයන්හි නේවාසිකව සිටින සියළුම සිසුන් සඳහා නව නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදෙන අතර අදාල නේවාසිකාගාරය කුමක්ද යන්න පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

 

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරි/ශිෂ්‍ය සුභසාධක අංශය

2020.07.22