මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව වාරික ගෙවීම් කිරීම – 2024 ජනවාරි, පෙබරවාරි