මහපො‌ල,නේවාසිකාගාර ගැටලු ආ‌දිය යො‌මු කිරීම සම්බන්ධව