නවක සිසුන් සඳහා නේවාසිකාගාර පහසුකම් හා ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීම – 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂය